Łapy

Dziś jest:
niedziela, 10.03
6°C
poniedziałek, 11.03
0°C
wtorek, 12.03
-1°C
Imieniny:
Cypriana i Marcelego
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

V sesja Rady Miejskiej

2019-02-27 12:10
Opublikował: Administrator
Ustalenie pensum dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z dziećmi 6-letnimi i młodszymi (tzw. grupa mieszana), plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, wprowadzenie zmian w budżecie były przedmiotem sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w piątek (22 lutego) w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Radni ustalili także wysokość kwoty bazowej stypendiów artystycznych i sportowych, udzielili dotacji Powiatowi Białostockiemu oraz wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom.

Zanim obrady się rozpoczęły radni uczcili minutą ciszy pamięć byłego premiera RP Jana Olszewskiego, który zmarł 8 lutego br.

Następnie ślubowanie na radnego złożył Andrzej Rogowski, który decyzją Komisarza Wyborczego objął mandat po radnej Joannie Micocie. W dalszej części sesji radni dokonali także zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej, powołując radnego Andrzeja Rogowskiego do Komisji Finansowo-Gospodarczej; Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Przygotowanie do realizacji inwestycji w 2019 r.

Radni zapoznali się także z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych budżetu 2019 r., które zostało szeroko omówione przez burmistrza Krzysztofa Gołaszewskego podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej. Podczas sesji burmistrz odpowiadał na pytania radnych, m.in. zapewnił o tym, że po rozstrzygnięciu przetargów na dokończenie inwestycji w centrum Łap i ustaleniu (po przetargach), jakimi środkami gmina dysponuje odbędą się konsultacje z mieszkańcami w sprawie kolejności wyboru dróg do wykonania w obecnej kadencji. Burmistrz podkreślił, że jeśli w budżecie będą zapewnione środki będzie kontynuował inwestycje drogowe w ramach inicjatywy lokalnej, czyli z partycypacją mieszkańców. Radni dyskutowali także o zasadności rozbudowy przedszkola nr 2 w Łapach, o szkołach podstawowych, o inwestycjach na drogach powiatowych oraz o problemach z budową Domu Kultury.

Pensum dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Radni uchwalili, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Łapy w 2019 r. wynosi 22 godziny. Z kolei tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Łapy pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze wynosi 25 godzin.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

W uchwale budżetowej gminy Łapy na 2019 r. wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w łącznej wysokości ponad 104 tys. zł. Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieraną przez uczelnie ustalono na poziomie 2018 r., czyli w wysokości 1500 zł za jeden semestr. W uchwale określono również formy i specjalności prowadzone przez uczelnie, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Zgoda na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dolnej

Rada Miejska w Łapach przyznała pierwszeństwo w nabyciu oraz wyraziła zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0705 ha, położonej w Łapach przy ul. Dolnej 5, na rzecz obecnego najemcy, który wynajmuje ją od 1953 r. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość tej nieruchomości na kwotę 88 400 zł.     

Zgoda na sprzedaż mieszkania przy ul. Armii Krajowej

Rada Miejska w Łapach wyraziła zgodę na sprzedaż dotychczasowemu najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w Łapach przy ulicy Armii Krajowej 1 o powierzchni użytkowej 47,43 m2 z bonifikatą w wysokości 90 % od ceny lokalu ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę, tj. od kwoty 98 500 zł. Najemca użytkuje ten lokal od 1985 r.

Wysokość stypendium artystycznego i sportowego

535,21 zł dla stypendiów sportowych i 83,33 zł dla stypendiów artystycznych - taka jest  wysokość kwoty bazowej, na podstawie której w 2019 r. będzie ustalana wysokość miesięcznego stypendium w zależności od uzyskanego osiągnięcia.  

Na wniosek burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego radni zwiększyli środki w budżecie o ponad 8 tys., aby móc utrzymać kwotę bazową stypendium artystycznego na poziomie z lat ubiegłych. Kwota wyliczona na podstawie zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie była prawie o połowę niższa niż do tej pory. Radni ten wniosek poparli.

Przy okazji procedowania uchwał w sprawie ustalenia wysokości kwoty bazowej w 2019 r. stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap oraz  okresowych stypendiów sportowych gminy Łapy radni dyskutowali nad koniecznością wprowadzenia zmian w regulaminach przyznawania stypendiów. Burmistrz Krzysztof Gołaszewski podkreślił, że wypracowanie ewentualnych zmian musi odbywać się w konsultacjach ze środowiskiem sportowym. Do prac nad zmianami w regulaminach przyznawania stypendiów zaprosił także radnych.

Dotacja na rozbudowę drogi powiatowej (Daniłowo Duże i Daniłowo Małe)

W związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1522 B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej nr 1521 B w m. Łapy-Pluśniaki” przy współfinansowaniu przez Gminę Łapy radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji celowej w wysokości 75 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.

Dotacja na opracowanie mapy dla obrębów: Łapy-Dębowina, Płonka Kościelna, Wólka Waniewska

Radni przeznaczyli także 20 tys. zł jako dotację celową dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania mapy zasadniczej dla obrębów: Łapy-Dębowina, Płonka Kościelna, Wólka Waniewska.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych przylegających do miasta Łapy od strony południowej została już wykonana w latach wcześniejszych. Partycypowanie w wykonaniu map kolejnych obrębów jest korzystne z punktu widzenia planowania przestrzennego, prowadzonych inwestycji oraz ustalenia prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości. W ramach planowanych przez Powiat działań opracowana zostanie mapa cyfrowa oraz ewidencja budynków.

Zmiany w budżecie

 Poza zmianami wynikającymi z przyjęcia powyższych uchwał, a zatem:

 • wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego w kwocie 75 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522 B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej nr 1521 B w m. Łapy-Pluśniaki”;
 • wprowadzeniu dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Łapy-Dębowina, Płonka Kościelna, Wólka Waniewska;
 • zwiększeniu o kwotę 8.168 zł wydatków na stypendia artystyczne,

radni zgodzili się na wprowadzenie do budżetu na 2019 r. wydatków w kwocie 100 tys. zł na realizację zakupu inwestycyjnego: „Zakup autokaru realizującego dowozy uczniów do szkół”. Zakup będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Płonce Kościelnej.

Rada Miejska ponownie zajęła się uchwałami procedowanymi na grudniowej sesji, które wymagały wprowadzenia zmian formalnych. Ponownie podjęto uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2019 rok; przyjęto Aktualizację Części Programowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łapy na lata 2014-2021 oraz uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Z podobnych powodów formalnych ponownie podjęto uchwałę  w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Łapy w prawo własności nieruchomości.

Rada Miejska upoważniła Agatę Ignaczuk, nową dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

Radni przyjęli także plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach na rok 2019.

Lp.

Temat

Termin

1.

Kontrola Domu Kultury w zakresie dochodów i wydatków.

Marzec

2.

Kontrola wybranych zamówień publicznych zrealizowanych w 2017 i 2018r.

Marzec

4.

Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwiecień

5.

Analiza budżetu Gminy za 2018r. i wydanie opinii o sprawozdaniu Burmistrza oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.

Maj

6.

Kontrola wydatków jednostek oświatowych.

Czerwiec

7.

Kontrola wydatków na administrację publiczną.

Wrzesień

8.

Kontrola realizacji zadań z Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Październik

9.

Kontrole przeprowadzone na zlecenie Rady Miejskiej w Łapach.

Wg odrębnych

ustaleń

 

 

 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
 • V sesja Rady Miejskiej
Podziel się

Najnowsze wiadomości