Inwestorzy

 

GMINA ŁAPY PRZYJAZNA INWESTOROM – INFORMACJE

 

Miasto i Gmina Łapy – leżą na „Trasie Rozwoju Inwestycyjnego (Białystok) – Łapy – Wysokie Mazowieckie – Zambrów – (Warszawa)”. Stanowią ponadlokalny ośrodek przedsiębiorczości i aktywnego rozwoju. Są atrakcyjnym zapleczem inwestycyjnym Białegostoku. Zawsze otwarte na inwestorów - służą informacją i pomocą.
Łapy położone są na ważnej trasie kolejowej Warszawa-Białystok i drogowej trasie komunikacyjnej łączącej Białystok z Warszawą, określanej jako „Trasa Rozwoju Inwestycyjnego (Białystok) – Łapy – Wysokie Mazowieckie – Zambrów – (Warszawa)”.
Zachęcamy osoby prawne i fizyczne do zainteresowania się Miastem i Gminą Łapy, jej walorami i atutami i zachęcić do inwestowania tutaj. Zachęcamy podmioty gospodarcze do przeglądu ofert inwestycyjnych i ulg podatkowych w wypadku nowych inwestycji. Polecamy tereny inwestycyjne wskazane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach www.lapy.podlasie.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą dla inwestorów. W przypadku pojawiających się pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim lub Redakcją Serwisu Internetowego Miasta i Gminy! 


1Miasto i Gmina Łapy to samorząd nastawiony na poszukiwanie i wspieranie inwestorów. Gmina Łapy położona jest we wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Miasto Łapy znajduje się na trasie kolejowej Warszawa-Białystok – w odległości 160 km od Warszawy i około 25 km Białegostoku (miasta wojewódzkiego). Ok. 50 km od nowoprojektowanego lotniska regionalnego.
 
Gmina liczy 23 tys. mieszkańców, w tym miasto Łapy ok. 16,3 tys. Gmina ma wspaniałe walory przyrodnicze. Znaczna jej część położona jest na terenie i w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, co, wbrew powszechnej opinii, nie hamuje procesu inwestycyjnego i nie przeszkadza prowadzeniu działalności gospodarczej. W okolicach Łap rzeka Narew zwana „Polską Amazonią” tworzy unikalne rozlewiska, które przyciągają turystów i ornitologów z Polski i zagranicy.
 
W ostatnich latach Gmina Łapy pokazała wielką skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych (w tym na rozwój przedsiębiorczości) oraz aktywność w działaniach na rzecz pozyskiwania inwestorów. Obecnie trwa procedura planistyczna związana ze sporządzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego głównym celem jest udostępnienie ok. 190 ha terenów pod inwestycje. W projekcie planu przeważającą część obszaru przeznacza się pod tereny przemysłowe, składy, magazyny z dopuszczeniem lokalizacji usług wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zielenią. Pozostała część obszaru będzie przeznaczona pod obsługę komunikacyjną i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.
 
 

Atuty gminy - w tym rozpoczęte i planowane działania
1. Gmina Łapy posiada na cały obszar plany zagospodarowania przestrzennego. Inwestor niezwłocznie otrzymuje informacje o nieruchomości, jej przeznaczeniu, uzbrojeniu itd. Nie potrzebna jest długotrwała procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy.

2. Gmina w planach zagospodarowania przestrzennego przekształciła ok. 190 ha terenów pod inwestycje: Obszar I (Łapy) to ponad 50 ha w obrębie wsi Łapy-Dębowina, w sąsiedztwie terenów inwestycyjnych Cukrowni, Obszar II (Łapy-Płonka Kościelna) ponad 60 ha w obrębie miasta Łapy i wsi Płonka Kościelna, tuż za granicą miasta Łapy, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 681 oraz Obszar III (Uhowo) blisko 70 ha w obrębie wsi Uhowo wzdłuż drogi wojewódzkiej 682. Są to tereny, których właścicielami są osoby prywatne, jednak gmina podejmuje działania związane z ich wykupem. Ceny tych gruntów są bardzo przystępne. zob. Mapa

Bardzo atrakcyjne do zagospodarowania są nieruchomości ZNTK (w upadłości). Zakłady postawione w stan upadłości są na etapie zbywania przez Syndyka masy upadłościowej. Tereny są w pełni uzbrojone, co m.in. zapewnienia sprawną logistykę (linia kolejowa oraz bocznice). Nieruchomości obejmujące główną część produkcyjną stanowią bardzo atrakcyjny zwarty kompleks. Ogólna powierzchnia nieruchomości, będącej dotąd w użytkowaniu wieczystym ZNTK (własność Skarbu Państwa), wynosi ok. 18 ha. Jest to teren uzbrojony w podstawowe media oraz zabudowany budynkami hal produkcyjnych, hal demontażu wagonów, budynków administracyjnych itp., które można wykorzystać do kontynuowania dotychczasowej lub wprowadzenia nowej działalności produkcyjnej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone dla zakładów produkcyjnych, obsługi transportu kolejowego oraz innych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, baz, składów, magazynów oraz usług funkcjonujących na obszarze. Dopuszcza się zmianę istniejącej funkcji na inne cele. Nieruchomości te posiadają znakomite położenie w mieście i regionie. Znajdują się niemal w centrum miasta (to wokół zakładów rozwijało się miasto), blisko Białegostoku, są bardzo dobrze skomunikowane drogowo. Wielkim atutem jest sieć kolejowa. Całe zakłady są znakomicie połączone systemem torów wewnętrznych i bocznic z zewnętrzną siecią kolejową. Leżą na trasie międzynarodowej linii kolejowej Warszawa - Białystok - Moskwa.

Zakłady są przygotowane do wykonywania najróżniejszych zadań. Przez lata nastawione na remonty i modernizację wagonów (zamówienia PKP Cargo stanowiły nawet ostatnio ok. 85% całej produkcji) wykonywały jednocześnie, choć w mniejszym zakresie, bardzo wiele innych prac. Dziś jednak jest szansa na dywersyfikację produkcji. Atutem są wykwalifikowani pracownicy. Wielu byłych pracowników w szybkim czasie może na nowo podjąć pracę, przejść odpowiednie szkolenia i przygotować się do nowych zadań. Bardzo dobra sieć komunikacyjna (zwłaszcza kolejowa) sprawia, że wielu pracowników dojeżdża do pracy koleją. W bardzo bliskim sąsiedztwie Zakładów znajduje się dworzec PKP i PKS. Zakłady posiadają własną innowacyjną myśl techniczną. ZNTK opracowały kilka patentów, które można wdrożyć do produkcji. Zakładowy potencjał inżynierski jest wciąż do wykorzystania.

4. Atrakcyjne do zainwestowania są tereny Cukrowni Łapy. Część nieruchomości Cukrowni Łapy w latach 2010-2011 ma zostać zagospodarowana pod produkcję biogazu. Inwestorem są spółki PGE i KSC. Pozostałe grunty i obiekty mogą być zbywane przez Cukrownię (Krajową Spółkę Cukrową S.A.).

5. Gmina posiada różne nieruchomości na cele inwestycyjne. M.in. w centrum miasta Gmina jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ponad 2,7 tys. (z możliwością poszerzenia do ok. 5 tys.) m2. Nieruchomość leży na terenach przeznaczonych pod usługi komercyjne z podstawowym przeznaczeniem pod usługi handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze i instytucje finansowe. Kolejne nieruchomości są przygotowywane przez Gminę pod inwestycje. Gmina stara się każdemu zainteresowanemu inwestorowi wskazać odpowiednie grunty.
6. Samorząd rozpoczął działania zmierzające do utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej (Gmina posiada już na to wstępną zgodę Ministerstwa Gospodarki). Gminie zależy na stworzeniu jak najlepszych warunków przedsiębiorcom, którzy zdecydują się zainwestować u nas i prowadzić działalność gospodarczą. Dzięki objęciu gruntów specjalną strefą ekonomiczną przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach – będą uprawnieni do otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego. 

7. Gmina podejmuje wiele działań w celu inkubowania przedsiębiorczości, co również ma wpływ na rozwój lokalnej gospodarki, a z czasem może pozytywnie wpływać na gospodarkę regionu. Tworzony jest inkubator przedsiębiorczości wraz z parkiem przemysłowym. Powołana została w tym celu jednostka organizacyjna – Ośrodek Przedsiębiorczości, zadaniem którego jest realizacja działań związanych z podnoszeniem świadomości i popularyzacją wiedzy o przedsiębiorczości. Inkubator ułatwi start nowym przedsiębiorcom i będzie mobilizował, zwłaszcza młodych ludzi, do realizacji swoich projektów, a park pozwoli na ich dalszy rozwój. Wspieramy i promujemy przedsiębiorczość (mimo, że zadanie te zgodnie z polskim prawodawstwem przypisywane jest samorządowi powiatowemu i wojewódzkiemu). Pozyskaliśmy środki unijne na promocję i rozwój przedsiębiorczości. Jesteśmy organizatorem szkoleń i kursów z zakresu przedsiębiorczości, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Inne, tematyczne przedsięwzięcia finansowane ze środków UE, zawierają także komponent związany z przedsiębiorczością.
 
8.Pomagamy w nabyciu gruntów nienależących do Gminy. W wypadku zainteresowania inwestorów nieruchomościami, które nie znajdują się w zasobie gminnym, oferujemy pomoc w uzyskaniu informacji nt. tych gruntów, a także w rozmowach z ich właścicielami oraz aktywne poparcie Państwa inwestycji w środowisku lokalnym ze strony naszego samorządu. 

9. Do pozyskania są wykwalifikowani pracownicy. Wstrzymanie produkcji cukru w Cukrowni Łapy oraz upadłość ZNTK spowodowały, że na rynek pracy trafili doświadczeni, wyszkoleni i wysoko wykwalifikowani pracownicy tych zakładów. Wśród nich są m.in.: spawacze, mechanicy, ślusarze, technolodzy, inżynierowie. Trzy powiatowe szkoły średnie (techniczne i zawodowe) uczą ponad 1000 uczniów i są w stanie dostosować swój program nauczania na potrzeby dużych lokalnych przedsiębiorców.

10. Gmina współpracuje ze środowiskami naukowymi, uczelniami wyższymi i wieloma organizacjami działającymi na rzecz przedsiębiorców i przedsiębiorczości. Środowiska akademickie deklarują udostępnienie wiedzy i doświadczenia kadry naukowej, a także zaplecza organizacyjnego i technicznego w celu realizacji wspólnych inicjatyw z potencjalnymi inwestorami oraz w działaniach wspierających rozwój gospodarczy Gminy Łapy.

11. Atutem jest otwarty i pomocny samorząd. Gmina Łapy stwarza przyjazny klimat dla przyszłych i obecnych inwestorów. Samorząd Gminy aktywnie włącza się w poszukiwanie inwestorów oraz stosuje wiele metod promocji wobec inwestorów, m.in.: jest organizatorem szkoleń i kursów z zakresu przedsiębiorczości, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Urząd Miejski ma bardzo wysokie standardy zawodowe i etyczne, a otwartość i polityka informacyjna nie mają wielu równych pośród samorządów, czego przykładem jest jedna z najlepszych stron internetowych (www.lapy.podlasie.pl). Łapy są nastawione proinwestycyjnie i nie ograniczają tempa rozwoju, jakie przyjęły w ostatnich latach. Obecnie przygotowano kompleksowy projekt budowy basenu wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną (obiekty sportowe, siłownie, mała gastronomia oraz miejsca noclegowe). Inwestycja ta będzie stanowiła atrakcję turystyczno-rekreacyjną i stanie się „motorem napędowym” do rozwoju działalności turystycznej na tym terenie. Oferujemy także pomoc administracyjną podczas uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.

12. Przedsiębiorcom Gmina oferuje pomoc w ramach programu de minimis i programu pomocy regionalnej, jeśli tworzą oni nowe miejsca pracy i realizują nowe inwestycje na terenie Gminy Łapy (zwalniamy z podatku od nieruchomości przez okres nawet do 5 lat). Osoby, które po raz pierwszy rejestrują działalność gospodarczą mają prawo skorzystać ze zwolnienia z pierwszego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 
13. Gmina pozyskuje znaczne środki unijne i wskazuje przedsiębiorcom ścieżki pozyskania wsparcia. Samorząd projekty finansowane lub współfinansowane ze środków UE realizuje samodzielnie lub w partnerstwie z innymi instytucjami. Dzięki własnej wysokokwalifikowanej kadrze - Urząd Miejski unika zlecania na zewnątrz firmom konsultingowym kompleksowej realizacji danego projektu, wychodząc z założenia, że to właśnie przedstawiciele Urzędu najlepiej znają specyfikę gminy, problemy, a także i szanse, by przekuć je w finansowy sukces gminy. 
 
14. Województwo podlaskie jest jednym z 10 województw, na terenie których przedsiębiorcy mogą otrzymać maksymalny poziom pomocy regionalnej w ramach pomocy unijnej.

Zapraszamy do współpracy. Samorząd udziela wszelkich informacji i służy pomocą. Warto nas sprawdzić. Chętnie przekazujemy mapy i odpowiadamy na piśmie, jeśli inwestor oczekuje precyzyjnej i obszernej informacji.

Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania. U nas inwestorzy otrzymają wszelką niezbędną pomoc

Gmina Łapy, oprócz działań na rzecz pozyskiwania i wspierania inwestorów oraz lokalnej gospodarki, wyraża gotowość współpracy przy realizacji różnorakich inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z Sekretarzem Gminy, Panią Urszulą Jabłońską, tel. 085 715 25 37, tel. kom. 0 504 096 782, e-mail: urszula.jablonska@wp.pl lub Inspektorem ds. promocji i rolnictwa, Panią Urszulą Partyniewicz, tel. 085 715 22 51 w. 107, e-mail: promocja@lapy.podlasie.pl.

Nasza oferta oraz wiele innych informacji znajduje się na gminnej stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl.

 

 

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS - Ulgi dla przedsiębiorców inwestujących w Gminie Łapy

 

Gmina Łapy, uchwałą Rady Miejskiej z 30 listopada 2007 r., przyjęła „Program  pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje”, pozwalający na stosowanie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących miejsca pracy i realizujących nowe inwestycje. „Program pomocy de minimis” jest obowiązującym prawem lokalnym. Uchwala wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego czyli 2 stycznia 2008 r.

W ramach programu zwalniane od podatku będą nieruchomości lub ich części, wykorzystane pod nowe inwestycje. Ze zwolnień mogą korzystać przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy, bądź ponoszący nakłady na nową inwestycję (w zależności od liczby nowych miejsc pracy lub wartości poniesionych nakładów). 

 

 

TERENY INWESTYCYJNE 

 

Gmina Łapy posiada na cały obszar plany zagospodarowania przestrzennego. Inwestor niezwłocznie otrzymuje informacje o nieruchomości, jej przeznaczeniu, uzbrojeniu itd. Nie potrzebna jest długotrwała procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Tereny Gminne
1 - plac+budynki  przy ul. Harcerskiej
2 - plac przy ul. Konopnickiej
4 - plac przy ul. Żwirki i Wigury (przy Cmentarzu)
6 - plac przy ul. Mostowej (przy PGKiM)
7 - plac+budynek (dawny klub na Osse)
8 - działka przy ul. Sikorskiego
9 - teren przy ul. Harcerskiej
10 - działka przy ul. Żwirki i Wigury

Tereny nie stanowiące własności Gminy Łapy

11. - teren, ul. Południowa
12. - teren, ul. Wodociągowa

Zachęcamy podmioty gospodarcze i osoby fizyczne do zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży/najmie nieruchomości przeznaczonych na działalność handlowo-usługowo-produkcyjną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Istnieje możliwość prezentacji zarówno nieruchomości zabudowanych, jak i samych gruntów. Ogłoszenia zamieszczamy bezpłatnie. Czas publikacji ogłoszenia wynosi 30 dni od dnia umieszczenia. Możliwe jest przedłużenie terminu po uprzednim skontaktowaniu się z Urzędem Miejskim (pisemnie, telefonicznie lub e-mailem).

Jeżeli zdecydują się Państwo na zamieszczenie oferty, proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, bądź na adres e-mail: poi@lapy.podlasie.pl. W przypadku większej ilości informacji wskazana jest forma elektroniczna.  Reklamowane nieruchomości będą umieszczane na mapie terenów inwestycyjnych.

Urząd Miejski w Łapach nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy publikacji ogłoszenia, jak również prawo dokonywania korekt o charakterze redakcyjnym.

 

OŚRODEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Ośrodek Przedsiębiorczości został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Łapach w dniu 30 grudnia 2009 r., jako gminna jednostka organizacyjna (jednostka budżetowa). Głównym jego celem działania jest realizacja zadań związanych ze wsparciem i upowszechnianiem idei samorządowej, a w szczególności tworzeniem warunków i wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości.