Kodeks etyki

 

Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 19/2007 Burmistrza Łap z dnia 4 maja 2007r.


KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁAPACH


Kodeks etyki jest zbiorem wartości i zasad, jakimi w służbie publicznej kierują się pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach. Przestrzeganie tych zasad jest gwarancją uczciwości, rzetelności, kompetencji, odpowiedzialności oraz wysokich standardów moralnych pracowników i przyczynia się do urzeczywistnienia wizji solidarnej, aktywnej i otwartej wspólnoty samorządowej w służbie społeczeństwu obywatelskiemu.


Główne zasady, jakimi kierują się pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach:


SŁUŻBA PUBLICZNA I PRAWORZĄDNOŚĆ


Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad dobro własne. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach, wykonując swoje obowiązki, pamiętają o służebnym charakterze własnej pracy.


UCZCIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ


Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie i starannie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej. W podejmowanych działaniach zachowują obiektywizm i nie ulegają żadnym naciskom. Zgłaszają przełożonym stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, defraudacji środków publicznych i korupcji, a także inne działania budzące wątpliwości, co do ich celowości i legalności.


PROFESJONALIZM


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach wykonują zadania sprawnie, najlepiej jak potrafią, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Dociekają prawdy i dają jej świadectwo swoim postępowaniem. Systematycznie rozwijają wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie.


JAWNOŚĆ I OTWARTOŚĆ


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach informacje o charakterze publicznym udostępniają w pełnym zakresie. Nie ujawniają jedynie informacji zastrzeżonych prawem, ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych. Postępowanie administracyjne i proces decyzyjny czynią jawnym i otwartym, na ile tylko pozwalają przepisy prawa.


BEZSTRONNOŚĆ I BEZINTERESOWNOŚĆ


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach działają bezstronnie i bezinteresownie. Nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty, a gdy taki interes występuje zgłaszają ten fakt przełożonym. Nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach osobistych. Pracownicy samorządowi nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi. Pracownicy przy wykonywaniu swoich zadań nie ulegają wpływom politycznym.


WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ I SZACUNEK WOBEC INNYCH


W kontaktach z obywatelami pracownicy zachowują się uprzejmie i życzliwie, równo traktując wszystkich obywateli. Udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie. Dbają o dobre stosunki międzyludzkie w miejscu pracy i poza nim, przestrzegając zasad poprawnego zachowania i zachowując wysoką kulturę osobistą. W stosunku do współpracowników są koleżeńscy, pomocni, dzielą się wiedzą i doświadczeniem, podnoszą jakość pracy zespołowej, są lojalni wobec współpracowników.


 

Kodeks etyki został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łapach; poddany był publicznej konsultacji, po czym został oficjalnie ustanowiony zarządzeniem Burmistrza Łap w dniu 4 maja 2007 r.