Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Łapach-Łynkach

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Łapy-Łynki w dniu 17.02.2015 r. o godz. 1900 w lokalu Łapy-Łynki 3 (dom obecnego sołtysa).

Celem zebrania będą wybory Sołtysa oraz Przewodniczących i Członków Rad Sołeckich. we wsi Łapy-Łynki.

W przypadku braku liczby uprawnionych mieszkańców do wyboru sołtysa w pierwszym terminie, przeprowadzone zostanie drugie zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia pierwszego zebrania.

Zebranie wyborcze wyznaczone w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Burmistrz Łap