Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Gąsówce Starej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Gąsówka Stara w dniu 17.02.2015 r. o godz. 1800 w lokalu Gąsówka Stara 5 (dom obecnego sołtysa).

Celem zebrania będą wybory Sołtysa oraz Przewodniczących i Członków Rad Sołeckich we wsi Gąsówka Stara.

W przypadku braku liczby uprawnionych mieszkańców do wyboru sołtysa w pierwszym terminie, przeprowadzone zostanie drugie zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia pierwszego zebrania.

Zebranie wyborcze wyznaczone w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Burmistrz Łap