Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Uhowie II

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Uhowo II w dniu 22.02.2015 r. o godz. 1600 w budynku Wiejskiego Domu Kultury.

Celem zebrania będą wybory Sołtysa oraz Przewodniczących i Członków Rad Sołeckich. we wsi Uhowo II.

W przypadku braku liczby uprawnionych mieszkańców do wyboru sołtysa w pierwszym terminie, przeprowadzone zostanie drugie zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia pierwszego zebrania.

Zebranie wyborcze wyznaczone w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Burmistrz Łap