Zmiana klasyfikacji gruntów przyczyną wzrostu podatku

Latem ubiegłego roku starosta białostocki przeprowadził urzędowy proces aktualizacji ewidencji gruntów i budynków mieszkańcy ewidencji gruntów wsi Gąsówka Stara i Gąsówka Stara Kolonia. W efekcie tych zmian mieszkańcy obu sołectw muszą teraz – zgodnie z prawem – zapłacić wyższy podatek od nieruchomości. Wzrost kwot podatku wzbudza emocje, bo do tej pory niemal wszyscy mieszkańcy, nawet ci, którzy nie prowadzili gospodarstwa rolnego, płacili podatek rolny.
Poza obrębem Gąsówka Stara dotychczas modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono w Łapach-Łynkach i Łapach-Szołajdach. Kolejnymi modernizacjami być może zostanie objęty obszar Uhowo.

Aktualizacja ewidencji gruntów

W Gąsówce Starej ostatnia aktualizacja ewidencji gruntów była wykonana w 1980 r. i od tamtej pory nie były prowadzone żadne działania modernizacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454) należało więc dostosować operat ewidencyjny do obowiązujących standardów.

W ramach modernizacji powierzchnie wszystkich działek w obrębie Gąsówka Stara obliczono ze współrzędnych. Poprzednio ich powierzchnie były obliczane inną metodą i wykazane w operacie ewidencji gruntów z dokładnością do 100 m². Dlatego powierzchnie niemal wszystkich działek zmieniły się.

Nowe stawki podatku

Wraz ze zmianą powierzchni działki dokonano zmiany w klasyfikacji gruntu. Zdecydowana większość działek budowlanych położonych w obrębie Gąsówka Stara była dotąd sklasyfikowana w operatach geodezyjnych jako grunty orne zabudowane (B-R) i grunty orne (R) klasy V lub VI, zwolnione od podatku rolnego. Za tak sklasyfikowany grunt właściciel nie płacił podatku.

W wyniku dokonanej aktualizacji i przy uwzględnieniu przeznaczenia działek w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy, zabudowane grunty niezwiązane z prowadzeniem działalności rolniczej zostały zakwalifikowane i opisane jako tereny mieszkaniowe i oznaczone symbolem B. Zapis taki powoduje istotne zmiany w opodatkowaniu. O ile wcześniej działki były opodatkowane podatkiem rolnym, o tyle po tej zmianie, opodatkowane są podatkiem od nieruchomości ze stawką przewidzianą dla gruntów pozostałych, tj. 0,20 zł/m². Podatek od nieruchomości jest naliczany za każdy m² powierzchni tak sklasyfikowanej.

Informowanie o zmianach ewidencji gruntów

Wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące wszystkich działek z obrębu Gąsówka Stara trafił do Urzędu Miejskiego w Łapach w połowie stycznia br. Osoby, u których doszło do przekwalifikowania gruntów o zaistniałych zmianach dowiedziały się dopiero po otrzymaniu pisma z Urzędu Miejskiego w Łapach. Na miejscu są informowane o nowym wymiarze podatku.

Starostwo Powiatowe nie ma bowiem obowiązku informowania o zmianach ewidencji gruntów każdego z właścicieli z osobna.

            Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Gąsówka Stara w dniach 5-26 listopada 2014 r. był wyłożony do publicznej wiadomości w Starostwie i w Zespole Szkół w Łapach przy ul. Letniej 1. Każdy zainteresowany miał wówczas możliwość wypowiedzenia się i wniesienia ewentualnych uwag do projektu operatu w terminie 15 dni roboczych. Po upływie tego terminu - 18 grudnia 2014 r. - projekt operatu ewidencji gruntów stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym starosta białostocki ogłosił w „Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego” z dnia 30 grudnia 2014 r., poz. 4223.

     Osoby zainteresowane otrzymaniem bliższych informacji odnośnie wymiaru podatku proszone są o kontakt z pokojem nr 6 Urzędu Miejskiego tel. (85) 715-22-51 wew. 506.

Wszyscy zainteresowani sprawdzeniem, na jakich zasadach, podstawach dokonano pomiarów przedmiotowych działek proszone są o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku filia w Łapach, ul. Boh. Weterplatte 8 (budynek internatu Liceum).      

Inne aktualizacje ewidencji gruntów i budynków

Poza obrębem Gąsówka Stara dotychczas modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono w Łapach-Łynkach i Łapach-Szołajdach. Kolejnymi modernizacjami być może zostanie objęty obszar Uhowo.

Warto także przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele i władający nieruchomością obowiązani są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia zaistnienia tych zmian.