Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łapach

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji drogowych w Urzędzie Miejskim w Łapach

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Piotr Łapiński, zam. Łapy.

Uzasadnienie wyboru

Pan Piotr Łapiński spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Posiada on wykształcenie wyższe techniczne: Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek budownictwo w zakresie budownictwo komunikacyjne. Posiada również uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Kandydat wykazał się znajomością przepisów prawa z zakresu ustaw: prawo budowlane, zamówienia publiczne oraz ustawy o drogach publicznych.

Dodatkowym atutem Pana Piotra Łapińskiego jest doświadczenie zawodowe: ponad 5-letni okres na stanowiskach: kierownik budowy, inspektor przygotowania produkcji .

W związku z powyższym Pan Piotr Łapiński posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy na stanowisku ds. inwestycji drogowych.