W jakiej kolejności remonty i budowy dróg w Łapach?

Przebudowa i remonty dróg oraz chodników to jedne z najważniejszych zadań, jakich podjęcia oczekują mieszkańcy. Niestety potrzeby w tej mierze są znacznie większe niż możliwości finansowe samorządu. Dlatego w Urzędzie Miejskim w Łapach opracowana została lista obiektywnych zasad wyboru dróg wymagających remontu lub budowy do realizacji w kadencji 2014-2018. Na jej podstawie ma być ustalona kolejność remontowanych dróg. Poniżej przedstawione zostały te kryteria.

Zasady wyboru dróg wymagających remontu lub budowy do  realizacji w kadencji 2014-2018:

  • Pierwszeństwo w realizacji (przed drogami realizowanymi ze środków własnych) mają drogi, na które Gmina pozyska środki zewnętrzne. Wykaz dróg, które kwalifikują się do objęcia dofinansowaniem będzie omawiany na komisji i sesji Rady Miejskiej w Łapach podczas punktu dotyczącego uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  • W kolejnych latach, gdy środki na to pozwolą oraz zostanie wyczerpany katalog wybranych inwestycji do realizacji, odbędą się kolejne konsultacje co do wyboru kolejnych dróg do realizacji.
  • Mieszkańcy, którzy chcą przyspieszyć utwardzenie ich ulic (poza kolejnością wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej)  mogą zaproponować udział własny. Takie rozwiązanie także będzie podlegało ogłoszeniu publicznemu na podstawie zasad wskazanych w przepisach dotyczących inicjatywy lokalnej. W każdym roku zostanie podana do publicznej wiadomości pula środków przewidziana na ten cel.

Poza tym obowiązują następujące kryteria wyboru dróg do realizacji:

  1. Znaczenie drogi z uwagi na rolę komunikacyjną - położenie, przelotowość, znaczenie lokalne. – 1-5 pkt.
  1. Stan techniczny drogi - rodzaj i stan nawierzchni, wiek drogi, bezpieczeństwo – 1 – 5 pkt.
  1. Obciążenie ruchem pieszym i samochodowym – firmy, budynki użyteczności publicznej, ilość mieszkańców korzystających z drogi. – 1 – 5 pkt.
  1. Wartość finansowa zadania inwestycyjnego wraz z infrastrukturą w stosunku do posiadanych środków finansowych w budżecie. – 1 – 5 pkt.
  1. Stan własnościowy gruntu, w tym – obowiązująca dokumentacja techniczna, wykonane projekty drogowe – 1 – 5 pkt.

Burmistrz Łap zaprasza reprezentantów mieszkańców danych ulic (proponujemy, aby to były maksymalnie 3 osobowe delegacje) na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 4 marca 2015 r. o godz. 17.30 w Sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 22.