Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A

Burmistrz Łap informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 24, zostanie wywieszony na 21 dni, tj. od dnia 3 marca 2015 roku do dnia 23 marca 2015 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach w rejonie ulicy Długiej (działki położone bezpośrednio przy nowo wybudowanej drodze gminnej - łącznik ul. Długiej i Żwirki i Wigury), oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  • nr 559/5 o powierzchni 0,1042 ha,
  • nr 559/4 o powierzchni 0,0932 ha,
  • nr 559/3 o powierzchni 0,0931 ha.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BI1B/00041874/4.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości udziela Referat Nieruchomości tut. Urzędu, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

W załączeniu:

1. Wykaz działek
2. Mapa - lokalizacja działek


Lokalizacja dz. Długa własność