VI sesja Rady Miejskiej w Łapach - 06.03.2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 6 marca 2015r.(piątek) o godz.10.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy Panu Jerzemu Rydzewskiemu i Panu Tadeuszowi Borowskiemu-Beszcie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Organizacja działalności doradczej Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Białymstoku na obszarze Gminy Łapy (informacje przedstawi Kierownik PZDR w Białymstoku, Mirosława Jaroszewicz-Łojewska)
 3. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian
 4. Sytuacja na rynku pracy w mieście i gminie Łapy.
 5. Funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości i PTSSE w Łapach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2015 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (rejon ul. Długiej; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ( Uhowo ul. Surażska; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego (Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352B: ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza, Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (dofinansowanie prac geodezyjnych, Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów na rzecz Komisariatu Policji w Łapach, Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 16. Interpelacje i zapytania radnych
 17. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 18. Przyjęcie protokołu nr IV /15 i nr V/15 z sesji Rady Miejskiej
 19. Zakończenie obrad

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                                                                                                                              

 • W dniu 2 marca (poniedziałek)br. o godz. 15.00 (przed posiedzeniem komisji) odbędzie się szkolenie z zakresu budżetu gminy (sala InkubatoraPrzedsiębiorczości).
 • 2 marca (poniedziałek)br. godz.17.00 – posiedzenie wspólne: Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu, Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tematyka posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości i PTSSE w Łapach.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał: