Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

W wyniku przeprowadzonego naboru członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców miasta i gminy Łapy w okresie od 09 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. została wybrana Pani Beata Kiełsa Dowejko, reprezentująca Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach.

Kandydatka,  jako jedyna, w terminie do dnia 03 marca 2015 r. zadeklarowała chęć udziału w pracach ww. Komisji.