VIII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 24 kwietnia 2015r.(piątek) o godz.10.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Sytuacja powiatowego szpitala w Łapach.
 4. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach.
 5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy MiG Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Łapy(Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy w ramach Lokalnego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo- Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – Sybiraków (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Władysława Piotrowskiego (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach na rok 2015 (Komisja wiodąca: Komisja Rewizyjna)
 16. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne, oświadczenia radnych       i wolne wnioski.
 19. Przyjęcie protokołu nr VII/15 z sesji Rady Miejskiej.
 20. Zakończenie obrad.

Terminy posiedzeń komisji:

20 kwietnia(poniedziałek) godz.17.00 - Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu

22 kwietnia (środa) godz. 16.30 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                   godz.17.00 – Komisja Finansowo- Gospodarcza

 Projekty uchwał: