Podsumowanie konsultacji społecznych

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 3 kwietnia do dnia 15 kwietnia 2015 r. Uwagi do projektu uchwały można było zgłaszać pisemnie na formularzu.

W trakcie konsultacji do Urzędu Miejskiego w Łapach wpłynął jeden formularz zawierający dwie propozycje zmian zaproponowanych przez mieszkańców ulicy Gen. Maczka w Łapach. 

Uwaga dot. obniżenia do 10% wysokości wkładu finansowego w całkowitych kosztach realizacji przedsięwzięcia nie została uwzględniona. Zapisana w projekcie uchwały wysokość wkładu finansowego na poziomie co najmniej 17% całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia została utrzymana na dotychczasowym poziomie obowiązującym w Gminie Łapy od 2008 r. w ramach realizacji projektów drogowych z partycypacją mieszkańców.

Druga z uwag dot. dodania dodatkowego kryterium oceny wartości wniosku została uwzględniona – dodano dodatkowe kryterium w następującym brzmieniu: „Udokumentowany wkład wnioskodawców (finansowy, rzeczowy lub w formie pracy społecznej) poniesiony dotychczas na realizację inicjatywy lokalnej. Jednak dodatkowe punkty, jakie będzie mógł otrzymać wniosek za spełnienie tego kryterium zawierać się będą w przedziale od 1 do 3, a nie jak wnioskowali mieszkańcy w przedziale od 1 do 10 punktów.

Dziękujemy za uwagi i współpracę.

W załączeniu:

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych