HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

- Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (obowiązujący od stycznia 2015 r.)

- Harmonogram odbioru segregowanych odpadów komunalnych (styczeń, luty, marzec, kwiecień)

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Komunikat ZUK - zastępcze terminy odbioru odpadów

Zakład Usług Komunalnych w Łapach informuje, iż odbiory odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Łapy przypadające w dzień świąteczny 06.04.2015 odbędą się w następujących terminach. 

Czytaj więcej...

Selektywna zbiórka popiołu w sezonie 2014/2015

Zakład Usług Komunalnych w Łapach informuję, iż prowadzi selektywną zbiórkę popiołu z domowych kotłowni opalanych węglem i drewnem. Programem selektywnego zbierania popiołu objęte zostało miasto Łapy i najbliższe sołectwa: Uhowo, Łapy-Dębowina i Łapy-Szołajdy. 

Czytaj więcej...

Przypomnienie o terminach uiszczania opłat

Urząd Miejski w Łapach przypomina, iż opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać co drugi miesiąc, uiszczając kwotę należną za dwa następujące po sobie miesiące.

Opłaty uiszcza się do 15-tego dnia drugiego miesiąca:
 - opłata za styczeń i opłata za luty - do 15 lutego;
 - opłata za marzec i opłata za kwiecień - do 15 kwietnia;
 - opłata za maj i opłata za czerwiec - do 15 czerwca;
 - opłata za lipiec i opłata za sierpień - do 15 sierpnia;
 - opłata za wrzesień i opłata za październik - do 15 października;
 - opłata za listopad i opłata za grudzień - do 15 grudnia.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Łapach - na indywidualnie nadany dla każdego składającego deklarację nr konta podany w otrzymanych informacjach potwierdzających złożenie deklaracji. 

Czytaj więcej...

 

Komunikat Zakładu Usług Komunalnych dot. odpadów budowlanych

W związku z rozpoczęciem sezonu prac budowlano-remontowych Zakład Usług Komunalnych w Łapach apeluje o odpowiednie gromadzenie odpadów pobudowlanych już u źródła czyli w obrębie prowadzonych prac.

Przypominamy, że na terenie bazy przy ul. Mostowej 9 w Łapach znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który przyjmuje wyłącznie wyselekcjonowane –  rozdzielone na pojedyncze frakcje odpady.

Czytaj więcej...

 

Komunikat Zakładu Usług Komunalnych dot. segregacji odpadów

Zakład Usług Komunalnych w Łapach zwraca się z apelem do wszystkich osób segregujących odpady w domach jednorodzinnych i blokach aby do worków na posegregowane odpady nie wrzucać śmieci kuchennych, resztek żywnościowych, zużytych ręczników papierowych, a w szczególności odpadów higienicznych pochodzących z łazienki i zużytych pieluch dziecięcych.

Przypominamy, że odpady zebrane przez ZUK trafiają do sortowni ręcznej w związku z czym niedopuszczalne jest, aby znajdowały się tam odpady stanowiące zagrożenie dla zdrowia pracowników Zakładu.

Czytaj więcej...

 

Dane kontaktowe podmiotu odbierającego odpady

Zakład Usług Komunalnych
ul. Mostowa 9
18-100 Łapy

tel: 85-6745929

 

Stawki opłaty

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Łapach uchwał w sprawie ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów i wzoru deklaracji informujemy, iż przyjęte stawki wynoszą:


W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

 • od gospodarstwa domowego 1-osobowego – 15 zł
 • od gospodarstwa domowego 2-osobowego – 30 zł
 • od gospodarstwa domowego 3-osobowego – 45 zł
 • od gospodarstwa domowego 4-osobowego – 60 zł
 • od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 75 zł

Powyższe stawki za odbiór odpadów zbieranych nieselektywnie obowiązują od dnia 01.11.2013. [Więcej o nowych stawkach]


W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • od gospodarstwa domowego 1-osobowego – 8 zł
 • od gospodarstwa domowego 2-osobowego – 16 zł
 • od gospodarstwa domowego 3-osobowego – 24 zł
 • od gospodarstwa domowego 4-osobowego – 32 zł
 • od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 40 zł

 

Numer konta, na które należy dokonywać opłat

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Łapach - na indywidualnie nadany dla każdego składającego deklarację nr konta podany w otrzymanych przez państwa informacjach potwierdzających złożenie deklaracji.

W przypadku braku lub zagubienia numeru konta należy kontaktować się z Urzędem Miejskim pokój nr 10 lub pod numerem telefonu 85-7152251, nr wew. 510.

Wpłat na konto można dokonywać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Łapach, przy ul. Sikorskiego 80.

 

Formularz deklaracji

W Urzędzie Miejskim w Łapach oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Łapy można pobrać formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, w którym będzie trzeba wypelnić tabelę wpisujac liczbę gospodarstw na danej nieruchomości w podziale na 1- osobowe, 2- osobowe ,3- osobowe, 4- osobowe, 5- osobowe i więcej osobowych). [Formularz deklaracji ]

 


 

REWOLUCJA ŚMIECIOWA

1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje odpowiedzialność za produkowane przez  mieszkańców odpady komunalne.

Przedstawione poniżej zmiany, opłaty i obowiązki dotyczą właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łapy.

Nieruchomości niezamieszkałe (instytucje użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa itp.) nie zostały objęte przez Gminę Łapy nowym system odbioru odpadów. Właściciele tych nieruchomości nadal będą zobowiązani indywidualnie kontynuować już istniejące umowy lub podpisać umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do prowadzonego przez Burmistrza Łap rejestru działalności regulowanej.

 

 Co „Rewolucja śmieciowa” oznacza dla mieszkańca Gminy Łapy?

- Nie musi zawierać umów, które do tej pory podpisywał z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci- teraz zrobi to za niego gmina;

-Znikną zmartwienia co zrobić ze starą lodówką, pralką, zniszczoną szafą, przeterminowanymi lekami oraz zużytymi bateriami, żarówkami- gmina ma obowiązek zorganizować i wskazać mieszkańcom punkt odbioru takich odpadów;

-Będzie wnosić do gminy opłatę zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką.

 Najważniejsze informacje dla mieszkańca Gminy Łapy:

Do 1 lipca 2013 roku osoby które mają podpisane umowy na wywóz śmieci z firmą musza je rozwiązać (nie wypowiedziane umowy skutkować będą podwójną opłatą; jedną płaconą dotychczasowej firmie oraz drugą płaconą gminie).

Potwierdza to opinia Ministerstwa Środowiska w tej sprawie:

"Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto właściciele ci nie są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy).

Ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować. Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że właściciel nieruchomości może pozostawić dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych bez rozwiązywania jej, jednakże nie zwalnia go to z obowiązku uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."

(Całość opinii znajduje się pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul...)

 - Właściciel nieruchomości musi wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywać go w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Należy zatem sprawdzić czy istnieje możliwość (jeśli pojemnik jest dzierżawiony) odkupienia na korzystnych warunkach od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w chwili obecnej.

- Zamiast umów właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia do Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy lub do innych punktów na terenie Gminy Łapy, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w ogłoszeniach Urzędu Miejskiego w Łapach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie wskazanym w uchwale określającej wzór deklaracji lub w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub od dnia nastąpienia zmian danych określonych w deklaracji.

Formularze deklaracji dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach www.lapy.podlasie.pl oraz w punktach, w których przyjmowane będą deklaracje.

W przypadku nie złożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne kończące się decyzją Burmistrza Łap określającą wysokość opłaty za odbiór śmieci.

 

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczać będą niższą opłatę w porównaniu do stawki za zbieranie w sposób nieselektywny.

 

W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

 • od gospodarstwa domowego 1-osobowego – 15 zł
 • od gospodarstwa domowego 2-osobowego – 30 zł
 • od gospodarstwa domowego 3-osobowego – 45 zł
 • od gospodarstwa domowego 4-osobowego – 60 zł
 • od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 75 zł

W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • od gospodarstwa domowego 1-osobowego – 8 zł
 • od gospodarstwa domowego 2-osobowego – 16 zł
 • od gospodarstwa domowego 3-osobowego – 24 zł
 • od gospodarstwa domowego 4-osobowego – 32 zł
 • od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 40 zł

Powyższe opłaty należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Łapach raz na  dwa miesiące, w terminie  do 15 dnia drugiego  miesiąca,  począwszy  od  lipca 2013 r.( a więc do 15 sierpnia 2013 r., 15 października 2013 r., 15 grudnia 2013 r., 15 lutego 2014 r. itd.).

 

Numer konta, na które należy dokonywać opłat

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Łapach - na indywidualnie nadany dla każdego składającego deklarację nr konta podany w otrzymanych przez państwa informacjach potwierdzających złożenie deklaracji. 

W przypadku braku lub zagubienia numeru konta należy kontaktować się z Urzędem Miejskim pokój nr 10 lub pod numerem telefonu 85-7152251, nr wew. 510.

Wpłat na konto można dokonywać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Łapach, przy ul. Sikorskiego 80.

Wypełnienie deklaracji.

Wypełniając deklarację o wysokości opłaty za odbiór odpadów należy wpisać dane osobowe składającego deklarację (imię nazwisko), formę własności (własność, użyczenie, najem, inne), dane nieruchomości, której dotyczy deklaracja (nazwa ulicy, nr nieruchomości, nr działki), wybór sposobu zbierania odpadów: selektywnie, nieselektywnie, dane na temat liczebności gospodarstwa domowego. Następnie wpisujemy obowiązującą stawkę opłaty i wyliczamy wysokość opłaty miesięcznej i za dwa miesiące.

Formularz deklaracji do pobrania

Śmieci zbierane selektywnie i nieselektywnie

Zbieranie odpadów w sposób selektywny to nic innego jak segregowanie śmieci, które polega na wyodrębnieniu z odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym strumieni odpadów: makulatury, szkła, plastiku, metalu, odpadów zielonych, które można ponownie przetworzyć i wykorzystać surowiec wtórny.

Odpady segregowane należy zbierać w worki: papier –  w worek w kolorze niebieskim, plastik i metal – worek żółty, szkło - zielony,  odpady zielone - w worek brązowy. Worki zapewnia odbierający odpady.

Pozostałe po segregacji zmieszane odpady komunalne, nie zawierające odpadów niebezpiecznych, winny trafić do pojemnika na odpady, do którego zapewnienia zobowiązany jest właściciel nieruchomości.

Nieselektywne zbieranie odpadów, to pominięcie segregacji makulatury, szkła, plastiku, metalu i odpadów zielonych i wrzucenie wszystkich odpadów do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

 

Odbiór odpadów komunalnych.

W domach jednorodzinnych odpady komunalne zmieszane będą odbierane raz na dwa tygodnie, a w przypadku osób deklarujących segregację odpadów dodatkowo raz w miesiącu odbierane będą odpady segregowane w workach (konkretne dni odbioru dla danej nieruchomości zostaną wskazane w czerwcu w ogłoszeniach i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach).

W zabudowie wielorodzinnej (blokach) odbiór odpadów będzie się odbywał raz w tygodniu.

Zgodnie z art. 6 s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku: "W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2."

W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Łapach przy ul. Mostowej 9 czynnym od wtorku do soboty w godz. 7.00 – 15.00 odbierane będą: makulatura, opakowania wielomateriałowe, plastik, metal, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, farby, baterie, akumulatory, leki, świetlówki, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe.

 

Segregując zyskujemy

Segregując odpady ograniczamy ilości odpadów trafiających na składowiska, odzyskujemy surowce nadające się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów, ograniczamy zużycie surowca naturalnego, oszczędzamy zużycie energii i ograniczamy ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery.

Osoby segregujące odpady płacą niższe stawki za odbiór śmieci i oszczędzają od kilkudziesięciu do ponad 100 zł rocznie.

W poniższej tabeli przedstawiono w jaki sposób należy segregować poszczególne rodzaje odpadów.

 

segregacja2

 

Dlaczego warto segregować odpady:

- Segregujący płaci mniejszą opłatę za odbiór odpadów.

- Segregując odpady zmniejszamy ilość śmieci kierowanych na składowiska odpadów.

- Dzięki recyklingowi ograniczamy zużycie surowców, energii oraz obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza i zapobiegamy dewastacji terenów, gdzie wydobywane są surowce.

- Każdy 1000 kilogramów zebranej stłuczki szklanej pozwala zaoszczędzić aż 1200 kilogramów surowców, z których produkuje się szkło (głównie piasku).

- Przerabiając makulaturę odzyskujemy papier co pozwala zaoszczędzić drzewa: 1 megatona selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 17 drzew i 1200 l wody i energii,

- 1 kg papieru poddany ponownemu przetworzeniu, to o 0,9 kg CO2 mniej w atmosferze.

- Produkcja papieru z nowo wyciętych drzew wymaga zużycia 2,5-krotnie więcej energii, niż w przypadku wykorzystania surowca wtórnego, jakim jest makulatura.

- Do recyklingu nadaje się tylko niezanieczyszczona makulatura, zanieczyszczona wymaga użycia dodatkowo odpowiednich technologii i urządzeń do przeprowadzenia takiego procesu.

- Nie oddane do recyklingu plastiki rozkładają się przez tysiące lat i zaśmiecają naszą planetę.

 

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
dotyczące nowego systemu odbioru odpadów

 

NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW

Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami?
Nowy system gospodarowania odpadami obejmie wszystkich  mieszkańców, co ma ograniczyć zjawisko powstawania dzikich wysypisk i pozbywania się odpadów poprzez spalanie ich w domowych piecach, a także zwiększyć ilości odzyskiwanych surowców wtórnych i ograniczyć ilość odpadów składowanych wysypiskach.

Co powinienem zrobić, jeśli mam podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą wywozową?
Obecne umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie. Dlatego też właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy mają podpisane umowy na odbiór śmieci, powinni je rozwiązać. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że od 1 lipca będą musieli zapłacić zarówno firmie, z którą mają podpisaną umowę oraz obowiązkowo Gminie.

Co z przedsiębiorcami i firmami? Czy też muszą wypowiedzieć umowy na odbiór odpadów?
Nie. W Gminie Łapy nowym system zostały objęte nieruchomości zamieszkałe. Przedsiębiorstwa, instytucje, firmy itp., zwane nieruchomościami niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne, nie zostały objęte nowym systemem, i nadal będą zobowiązane do posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów, z przedsiębiorcą wpisanym do prowadzonego przez Burmistrza Łap rejestru działalności regulowanej.

Odbiór odpadów raz na dwa tygodnie jest da mnie zbyt częsty. Czy śmieciarka może przyjeżdżać do mnie raz w miesiącu?
Nie. Częstotliwość odbioru została przewidziana w uchwale Rady Miejskiej i jest dla wszystkich mieszkańców taka sama.W domach jednorodzinnych odpady komunalne zmieszane będą odbierane raz na dwa tygodnie, a w przypadku osób deklarujących segregację odpadów dodatkowo raz w miesiącu odbierane będą odpady segregowane w workach. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej (blokach) odbiór odpadów będzie się odbywał raz w tygodniu.

 

DEKLARACJE

Kto powinien  złożyć deklaracje?
Deklarację obowiązany jest złożyć właściciel lub zarządca nieruchomości, np. osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa, zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

Co, jeśli nie złożę deklaracji?
W takim przypadku Burmistrz wyda decyzję określającą wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Zdecydowałem że nie będę segregował odpadów, czy mogę to zmienić ?
Tak, w tym celu należy złożyć deklaracje zmieniającą. Deklarację zmieniająca składamy, także gdy zmienią się dane zawarte w deklaracji, np. liczba mieszkańców. Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany lub od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

W moim domu zameldowanych jest 5 osób, ale syn studiuje i stale przebywa w Gdańsku, wynajmując tam mieszkanie. Czy mam go uwzględnić w deklaracji?
Nie, do deklaracji bierzemy pod uwagę liczbę osób faktycznie zamieszkałych (a nie zameldowanych), tworzących gospodarstwo domowe.

Mam dom, w którym nikt nie mieszka. Czy muszę złożyć deklaracje?
Nie. W Gminie Łapy nowym systemem odbioru odpadów zostały objęte tylko nieruchomości zamieszkałe.

Nie jest też błędem złożenie deklaracji zerowej lub oświadczenia, że na nieruchomości nikt nie mieszka. Złożenie takiej deklaracji zabezpieczy właściciela przez wezwaniem do wyjaśnienia dlaczego deklaracja nie została złożona. Podobnie w sytuacji, gdy liczba osób zameldowanych różni się od liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości prosimy o złożenie stosownego oświadczenia w tej sprawie.

Jednak pamiętajmy, że w przypadku nieruchomości, która nie jest zamieszkała a powstają na niej odpady komunalne, jej właściciel powinien zawrzeć umowę z firmą odbierającą odpady, wpisaną do rejestru działalności regulowanej.

 

SEGREGACJA ODPADÓW

Jak będzie wyglądała selektywna zbiórka odpadów?
W naszej gminie „u źródła” , czyli z nieruchomości  selektywnie zbierane będą: papier, szkło,  odpady zielone, plastik z metalem.

Ponadto odpady zebrane selektywnie i tzw. odpady problemowe będzie można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), mieszczącym się na ul. Mostowej 9, czynnym od wtorku do soboty, w godz.  7.00-15.00.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku dwa razy do roku będzie odbywała się mobilna zbiórka opon, odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu w ilości 80 l  na lokal mieszkalny.

Jeśli nie segreguję odpadów, to wszystkie wrzucam do jednego kosza na śmieci?
Tak , wtedy wszystkie odpady powstające w gospodarstwie wrzucamy do kosza na odpady komunalne zmieszane, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i innych , które zgodnie z przepisami prawa należy zbierać oddzielnie, tj.: baterii, urządzeń elektronicznych i elektrycznych, przeterminowanych leków, itp.

Zdecydowałem się na segregację odpadów. Co jeśli nie uzbieram co miesiąc worka plastiku, ani makulatury ? Czy segregacja zostanie uznana?
Selektywnie zebrane odpady, niezależnie od ich ilości, możemy wystawić do odebrania z posesji w dniu, w którym takie odpady będą odbierane, lub dostarczyć do PSZOKU,. Selekcja jest również  spełniona kiedy w koszu z odpadami komunalnymi zmieszanymi nie znajdują się odpady, które powinny być zbierane selektywnie: papier, plastik, metal itd.  

Chcę segregować, ale papier i odpady zielone zagospodaruję we własnym zakresie i nie będę ich oddawać, czy nadal liczy się to jako segregacja?
Tak.

Co wrzucać do kosza, jeśli zbieram selektywnie do worków papier, plastik i metal, szkło i odpady zielone?
Do kosza na komunale odpady zmieszane wrzucamy pozostałość po segregacji, a wiec te odpady których nie da się zakwalifikować do wymienionych grup, np.: popiół, odpady higieniczne z łazienki, ceramika, odpadki żywności.

Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą selektywną zbiórkę odpadów ?
Weryfikację prowadzić będzie firma odbierającą odpady.

Czy butelki trzeba myć?
W zorganizowanym przez Gminę Łapy systemie selektywnej zbiórki odpadów nie ma potrzeby mycia butelek.  Pojemniki i butelki plastikowe, oraz opakowania szklane powinny być puste – bez zawartości.

Czy trzeba zrywać etykiety i naklejki?
Nie ma potrzeby zrywania foliowych etykiet z butek plastikowych, jednak w przypadku butelek szklanych, gdy uda się zerwać papierową etykietę, prosimy umieścić ją w worku na makulaturę. Nie ma potrzeby moczenia butelek w celu usunięcia etykiety  .

Gdzie wrzucić popiół?
Popiół wrzucamy do kosza na odpady komunalne zmieszane. Jedynie czysty popiół drzewny nie zmieszany z popiołem węglowym można wysypać na kompostownik lub wrzucić do worka na odpady zielone. Popiół wrzucany do pojemnika nie może być gorący, ponieważ może spowodować pożar i uszkodzenie pojemnika na odpady.

Do którego pojemnika należy wrzucić kartonik po mleku?
Do żółtego worka na plastik i metal. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe i wrzucone do pojemnika na papier, mogłoby zamoczyć zebraną w tym pojemniku makulaturę.

Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować odpadów?
Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników na odpady, i jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczona zostanie opłata według wyższej stawki – burmistrz wyda stosowną decyzję, która będzie obowiązywała przez rok.

 

POJEMNIKI NA ODPADY

Czy gmina zapewnia kosze na odpady?
Nie.  Kosze na odpady komunalne zmieszane musi zapewnić właściciel (lub zarządca) nieruchomości. Jeżeli odpady nie mieszczą się w jednym koszu  należy dostawić drugi lub większy kosz, a cena za odbiór odpadów  nie wzrasta. Podobnie niezależnie od liczby worków z odpadamy selektywnymi - cena nie ulega zmianie.

Czy za worki do zbiórki selektywnej trzeba płacić?
Nie, worki zapewni bezpłatnie odbierający odpady.

Co z pojemnikami na plastiki które znajdują się na terenie miasta, czy one pozostaną?
Planowana jest likwidacja ustawionych na terenie miasta i gminy pojemników na tzw.  "pety".

 

OPŁATA

W jaki sposób wnosić opłatę za odbiór odpadów?
Opłaty będzie można dokonywać przelewem na konto Gminy lub w kasie Urzędu Miejskiego Opłatę  należy uiszczać raz na dwa miesiące, w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca, począwszy od lipca 2013 r. , tj. do 15 sierpnia za lipiec i sierpień, do 15 października, za wrzesień i październik, itd.

Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
Tak. W przypadku gdy okaże się, że nieprawidłowo oszacowano koszty systemu, możliwa będzie zmian stawek opłat.