Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

W wyniku przeprowadzonego naboru członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego na podstawie ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 69 z 2013 r., poz. 1457) planowanych do realizacji w okresie od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. została wybrana Pani Barbara Dzierżek, reprezentująca Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „PETRUS” im. Ks. Henryka Bagińskiego przy Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach.

Kandydatka,  jako jedyna, w terminie do 25 lutego 2015 r.. zadeklarowała chęć udziału w pracach ww. Komisji.