VII sesja Rady Miejskiej w Łapach

IMG 3750 2Informacja z działalności gminnych spółek: ZWiK Sp. z o.o.  i PEC Sp. z o.o oraz MOPS w Łapach, powołanie  Rady Seniorów, podjęcie uchwały w sprawie finansowej pomocy gminy przy zakupie leków, wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego, a także sytuacja łapskiego szpitala - między innymi takimi kwestiami zajmowała się Rada Miejska w Łapach na swej VII sesji, która odbyła się  w miniony piątek, 27 marca.

Obecni na sesji: Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Jacek Płoński, Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Dariusz Kruszewski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Wasilewska przedstawili szczegółową informację na temat funkcjonowania i obecnej sytuacji kierowanych przez siebie jednostek. Radni wysłuchali także sprawozdania MOPS z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.

Ponadto podjęto uchwałę dotyczącą innej ważnej kwestii społecznej, jaką jest wsparcie finansowe gminy przy zakupie leków. Na jej mocy mniej zamożni mieszkańcy, dla których nabycie niezbędnych leków jest często trudnym do udźwignięcia wydatkiem, będą mogli uzyskać dofinansowanie ich zakupu.

Duże znaczenie będzie miała także Rada Seniorów, jaka została powołana w drodze uchwały Rady Miejskiej. Zadaniem Rady, jako pełnoprawnej reprezentacji seniorów, będzie współpraca przy realizacji i zarazem współdecydowanie o działaniach i decyzjach samorządu dotyczących osób starszych.

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego i o zmianach w budżecie gminy, a także przyjęła: program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważnym punktem obrad było przedstawienie przez Burmistrz Urszulę Jabłońską informacji na temat aktualnej sytuacji szpitala w Łapach i zmian personalnych, do jakich doszło w ostatnich dniach w tej placówce. Radni odnieśli się także do informacji medialnych, które ukazały się w piątkowych wydaniach internetowych mediów regionalnych. Rada Miejska w tej sprawie wyraziła swoją opinię w stanowisku oraz ustaliła, że na najbliższej sesji podjęty zostanie ten temat.

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 24 kwietnia.


Stanowisko Rady Miejskiej w Łapach, z dnia 27 marca 2015 r., w sprawie sytuacji SPZOZ w Łapach

 

IMG 3753 2 2

IMG 3763 2

IMG 3766 2

IMG 3770 2

IMG 3773 2

IMG 3774 2

IMG 3783 2

IMG 3791 2

IMG 3778 2

IMG 3793 2