Inicjatywa lokalna – wyraź swoją opinię o projekcie uchwały

Od dzisiaj (piątek, 3 kwietnia) do 15 kwietnia można wyrażać swoją opinię oraz zgłaszać propozycje i uwagi do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Inicjatywa lokalna to mechanizm dzięki któremu, mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Są współrealizatorami przedsięwzięć.

To mieszkańcy, którzy uważają, że konieczne jest przeprowadzenie danej inwestycji lub innego przedsięwzięcia występują do burmistrza z wnioskiem o ich przeprowadzenie i deklarują swój wkład w ich realizację.

Wniosek może dotyczyć wielu sfer zadań publicznych, m.in. budowy albo remontu dróg, sieci kanalizacyjnej albo wodociągowej, ale również działalności edukacyjnej czy kulturalnej. Jeśli władze samorządowe uznają wniosek za celowy zostanie on poddany ocenie tzw. „wartości” według kryteriów zapisanych w uchwale.

Następnie, aby doszło do współpracy między mieszkańcami a władzami samorządowymi w ramach inicjatywy lokalnej, musi zostać zawarta umowa regulująca zobowiązania każdej ze stron.

Wcześniej radni muszą podjąć uchwałę określającą warunki realizacji inicjatyw w Mieście i Gminie Łapy.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Miasta i Gminy Łapy do wyrażenia swojej opinii, zgłoszenia propozycji lub uwag do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych za pomocą formularza konsultacji społecznych.

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: promocja@lapy.podlasie.pl, lub
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24,18-100 Łapy, lub
  • do skrzynki umieszczonej w holu głównym w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

 

W załączeniu:

1. Zarządzenie nr 54/15 Burmistrza Łap z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
2. Zał. nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie
3. Zał. nr 2 do zarządzenia - formularz konsultacji
4. Zał. nr 3 do zarządzenia - formularz wyników konsultacji
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łapach w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
6. Załącznik do projektu uchwały - tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej