Szkoły dla dorosłych w ZSM

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, proponuje szeroką ofertę kształcenia dla osób, które zechcą skorzystać z edukacji dla dorosłych. Zajęcia we wszystkich szkołach odbywają się w trybie zaocznym, w soboty i niedziele wg ustalonego na cały semestr harmonogramu.


Nauka we wszystkich typach szkół jest bezpłatna. Składanie dokumentów do dnia 12 sierpnia 2011. Więcej informacji na stronie www.fajnaszkola.net

tel. 85 715 2821 lub w kancelarii szkoły ul. Sikorskiego 68, 18-100 Łapy.


Oferta na rok szkolny 2011/2012


-Policealna Szkoła dla Dorosłych – nauka w zawodach trwa 2 lata

 • technik administracji

 • technik rachunkowości

 • technik informatyk

 • technik cyfrowych procesów graficznych


Do nauki w szkole policealnej uprawnia ukończenie dowolnej szkoły średniej, nie ma wymogu posiadania świadectwa maturalnego.


- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodach :

 

 • technik mechanik
 • technik budownictwa

W zawodzie technik mechanik mogą kształcić się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej z branży mechanicznej, a w zawodzie technik budownictwa – absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach branży budowlanej.


- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum – 3 letnie

 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej - 2 letnie


Kandydaci do szkół składają następujące dokumenty:

 • podanie,

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej( do Szkół Policealnych), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej ( do Liceum Ogólnokształcącego, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego , Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych )

 • kartę zdrowia,

 • 2 fotografie,

 • W przypadku Szkoły Policealnej i Technikum – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.