Gmina Łapy położona jest we wschodniej części Polski. W układzie administracyjnym znajduje się w środkowym fragmencie województwa podlaskiego. Graniczy z północy z gminą Choroszcz, od wschodu z gminą Turośń Kościelna a z zachodu z gminą Sokoły. Od południa sąsiadem gminy Łapy są dwie gminy: Suraż i Poświętne. Gmina należy do powiatu białostockiego, leży na jego zachodniej granicy, sąsiadując bezpośrednio z powiatem wysokomazowieckim. 

Powierzchnia gminy stanowi 12757ha, z czego 56,23% to użytki rolne, a 14,39% lasy. Obszar gminy charakteryzuje się stosunkowo niewielkim stopniem przekształcenia środowiska. Część gminy Łapy leży na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Stanowi ona także „cząstkę” Zielonych Płuc Polski. Na terenie gminy znajduje się 2451 ha parku narodowego stanowiąc 19,2% powierzchni gminy. Wraz z otuliną (4500 ha) stanowi aż 35,27% powierzchni gminy.

Obszar gminy Łapy charakteryzuje się urozmaiconym ukształtowaniem terenu z przewagą wzgórz morenowych, pagórków i równin torfowych, w które głęboko wcina się szeroka dolina rzeki Narew. Malowniczo meandrująca rzeka stanowi wschodnią granicę gminy. W okolicach Łap rozlewiska tworzą unikalną ostoję – mikroregion będący pozostałością pierwotnej przyrody. Uznano, że wartość przyrodnicza tego jedynego w swoim rodzaju krajobrazu, godna jest najwyższej formy opieki. W 1996r. obszar ten stał się częścią utworzonego na 74-kilometrowym odcinku Narwiańskiego Parku Narodowego. „Polska Amazonia” mówią o nim niektórzy eksperci, „polska Okawango” dodają inni mając na myśli „warkoczowy” układ odnóg rzecznych, którego jedynym odpowiednikiem jest rzeka na południu Afryki. Park chroni sieć rzeczną wraz z przyległymi terenami bagiennymi, łąkami turzycowymi, lasami łęgowymi, w których bytuje ok. 150 gatunków ptaków, z czego część stanowią gatunki rzadkie i ginące. Oprócz gatunków lęgowych, w okresie wiosny i jesieni bagienne rozlewiska Narwi stanowią miejsce odpoczynku i żerowania olbrzymich skupisk ptaków przelotnych. Na terenie gminy w granicach Parku znajdują się różnorodne gatunki zwierząt. Walory przyrodnicze stwarzają możliwość obserwowania zwierząt, zwłaszcza ptaków, w ich naturalnym środowisku. 

Innym ważnym elementem tego obszaru jest lewostronny dopływ Narwi - rzeka Awissa, która urozmaica południowo-zachodnią część obszaru gminy. Na terenie gminy występują tylko surowce okruchowe – kruszywo naturalne drobne i grube używane głównie na potrzeby miejscowego budownictwa drogowego i ogólnego. W gminie występują głównie gleby IV i V klasy, co jednak nie powinno stanowić przeszkody do rozwoju rolnictwa. Szata roślinna porastająca brzegi i bagna czyni je niedostępnymi dla człowieka, ale zarazem decyduje o ich atrakcyjności.


logo   kajak taxi