Utrzymanie czystości

 

"Rewolucja śmieciowa"

1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje odpowiedzialność za produkowane przez mieszkańców odpady komunalne. Przedstawione poniżej zmiany, stawki opłat i obowiązki dotyczą właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łapy.

Nieruchomości niezamieszkałe (instytucje użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa itp.) nie zostały objęte przez Gminę Łapy nowym system odbioru odpadów. Właściciele tych nieruchomości nadal będą zobowiązani indywidualnie kontynuować już istniejące umowy lub podpisać umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do prowadzonego przez Burmistrza Łap rejestru działalności regulowanej.

Czytaj więcej...

 

Rejestr działalności regulowanej

Od 01.01.2012 r. Burmistrz prowadzi rejestr działalności regulowanej. Do prowadzonego przez Burmistrza Łap rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łapy wpisano następujące przedsiębiorstwa:

 1. MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 27-go Lipca 62, 15-950 Białystok;
 2. PHJ Gospodarka Odpadami K. Jadkowski Sp. k., ul. I Armii Wojska Polskiego 8 lok.42, 15-103 Białystok;
 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch Bis” Sp. z o.o., ul. Mjr Hubala, 16-400 Suwałki;
 4. PPUH „Czyścioch” Sp. z o.o., ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok;
 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSBUD” mgr inż. Walenty Pacewicz, ul. Saturna 54, 15-680 Białystok;
 6. Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw Jarosław Tarachoń Sp. k., ul. Fabryczna 1 lok. 419, 15-482 Białystok;
 7. Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „Astwa” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok.
 8. PolSegro Sp. z o.o., ul. 3 Maja 47, 18-100 Łapy
 9. MPK Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka;
 10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów;
 11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy;
 12. EKOPARTNER Jacek Suchecki i Wspólnicy Sp. j., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok;
 13. Błysk-Bis Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki;
 14. Włoch Dariusz, Usługi Transportowe, ul. M. Pietkiewicza 13/38, 15-689 Białystok

 

Wnioski:

 

Osiągnięte poziomy w 2012 roku przez Gminę Łapy:

 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 roku-49%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 roku-8,8%
 

Osiągnięte poziomy w 2013 roku przez Gminę Łapy:

 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 roku-38,00%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 roku-29,00%
 
Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami w Województwie Podlaskim na lata 2012-2017" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego. 

 

Selektywna zbiórka odpadów

W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Łapach przy ul. Mostowej 9 czynnym od wtorku do soboty w godz. 7.00 – 15.00 odbierane będą: makulatura, opakowania wielomateriałowe, plastik, metal, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, farby, baterie, akumulatory, leki, świetlówki, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe.

Urząd Miejski w Łapach nie prowadzi ewidencji miejsc zbiórek poszczególnych odpadów. Według informacji jakie posiadamy mieszkańcy miasta i gminy Łapy mogą pozbyć się:

- niesprawnych żarówek energooszczędnych zdając np. w P.H.U. ELTRON Hurtownia Elektrotechniczna, przy ul. Mostowej 4 w Łapach;

- niepotrzebnych, przeterminowanych leków zdając w aptekach znajdujących się na terenie miasta, według harmonogramów danych placówek;

- zużytych baterii wrzucając do odpowiednich pojemników stojących w Urzędzie Miejskim, jak również w wielu innych sklepach w takie pojemniki zaopatrzonych.

-zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon ( przyjmowanych w czasie zbiórek organizowanych okresowo przez Urząd Miejski w Łapach)

Urząd Miejski w Łapach informuje mieszkańców o organizowanych zbiórkach poszczególnych rodzajów odpadów poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych na terenie miasta i poszczególnych sołectw, na stronie www. lapy.podlasie.pl.

Spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych

Spalanie śmieci, plastikowych butelek, folii, tworzyw sztucznych i innych odpadów w domowych kotłowniach i piecach jest niezgodne z prawem i niesie ze sobą poważne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego.

Spalanie odpadów powoduje ulatnianie się do atmosfery chorobotwórczych gazów i pyłów. Substancje te wdychamy wszyscy, a najbardziej zagrożone są osoby przebywające najbliżej źródła skażenia, a więc ci, którzy pozbywają się odpadów poprzez spalanie w domowych kotłowniach oraz ich sąsiedzi.

Proceder spalania tworzyw sztucznych może przyczynić się także do powstania pożarów w budynkach mieszkalnych, ponieważ w wyniku ich spalania w piecach dochodzi do zatykania się przewodów kominowych, co grozi ich rozerwaniem.
Pozbywanie się odpadów poprzez spalanie (określone w ustawie o odpadach jako „termiczne przekształcenie”) może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych spalarniach.

Dopuszcza się spalanie niektórych rodzajów odpadów w piecach. Są to: odpady z gospodarki leśnej, odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli (odpady kory i korka, trociny, wióry, ścinki, drewno), papieru i tektury, opakowania z drewna. Jeśli jednak drewno jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, to spalanie takiego drewna jest zakazane (odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) i wówczas należy je przekazać firmie odbierającej odpady.

W przypadku gdy do organów ochrony środowiska wpłynie skarga dotycząca spalania odpadów i w toku prowadzonego postępowania stwierdzone zostaną nieprawidłowości w tym zakresie osobie takiej grozi:

- grzywna lub kara aresztu – na podstawie ustawy o odpadach – „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”. Grzywnę wymierza się w kwocie od 20 do 5.000 zł, zaś kara aresztu wymierzana jest w długości od co najmniej 5 do nawet 30 dni (Kodeks wykroczeń).

- jeśli spalanie odpadów negatywnie oddziaływuje na środowisko to zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – burmistrz może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi nieruchomości wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Jeżeli zaś działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach albo zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Sprzątanie odchodów pozostawionych przez psy i inne zwierzęta

Art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) określa obowiązki właściciela, posiadacza lub zarządcy nieruchomości, który zobowiązany jest do utrzymywania jej w należytym stanie higieniczno – sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, a w szczególności do usuwania odchodów zwierząt z nieruchomości.

Po swoich zwierzętach należy sprzątać ponieważ w odchodach zwierząt występują drobnoustroje wywołujące odzwierzęce choroby, takie jak toksokaroza czy bąblowiec (tasiemiec) oraz szereg bakteryjnych czynników chorobotwórczych m.in. Campylobacter, Salmonella i Yersinia. Na choroby te narażone są przede wszystkim dzieci bawiące się na trawnikach i w piaskownicach.

W naszym mieście dystrybutor torebek na psie odchody znajduje się na tablicy ogłoszeń, przy ul. Głównej, w okolicy sklepu Biedronka. W zielonym dystrybutorze zawieszone są papierowe torebki z łopatką i instrukcję użytkowania. Każdy możne wziąć papierową torebkę i tekturową łopatkę, służące do zebrania odchodów zwierzaka. [Fotografia]